Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

De AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels introduceert waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen vanaf 22 juli 2013 moeten voldoen.

Voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen golden tot de inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn geen geharmoniseerd Europees regelgevend kader. Volgens de Europese regelgever heeft de financiële crisis van de afgelopen jaren echter inzichtelijk gemaakt dat talrijke strategieën van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen grote risico’s kunnen meebrengen voor beleggers, andere marktdeelnemers en markten. Met de komst van de AIFM-richtlijn zijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen voor het eerst ook onderworpen aan Europese regels.

De AIFM-richtlijn is in beginsel van toepassing op alle beheerders van een of meerdere alternatieve beleggingsinstellingen. Onder meer private equity-, hedge-, infrastructuur-, vastgoed-, aandelen- en obligatiefondsen vallen onder AIFM toezicht.

De AIFM-richtlijn schrijft voor dat een beheerder niet zonder vergunning een alternatieve beleggingsinstelling mag beheren en/of deelnemingsrechten daarin mag aanbieden aan beleggers. Aan het verlenen van de vergunning wordt een groot aantal eisen gesteld. Zo zijn er eisen op het gebied van het minimumkapitaal en de betrouwbaarheid en geschiktheid van de dagelijkse beleidsbepalers. Daarnaast zijn er onder meer regels voor het hebben van een beheerste en integere bedrijfsvoering en voor een passend beloningsbeleid.

Naast de regels voor de vergunning stelt de richtlijn doorlopende eisen aan de beheerder, bijvoorbeeld ten aanzien van het voorkomen van belangenconflicten, het voeren van een passend risico- en liquiditeitsbeheer, het zorgen voor een onafhankelijke waardering van de activa en diverse transparantieverplichtingen.
Bouwfonds Management B.V. (een dochtermaatschappij van Bouwfonds Investment Management B.V.) beschikt sinds 2005 over een vergunning conform art. 2:65 van Wet op het financieel toezicht (destijds: Wet toezicht beleggingsinstellingen) voor het aanbieden van deelnemingsrechten in door haar beheerde beleggingsinstellingen. Deze vergunning is op 22 juli 2014 van rechtswege omgezet in een AIFM-vergunning.