Ethical Business Conduct

Voor Bouwfonds IM staat integriteit centraal bij al zijn dagelijkse activiteiten. Onze gedragingen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen het uitgangspunt van al onze beslissingen. Onze bedrijfsvoering is voor al onze belanghebbenden geheel transparant. Wij streven ernaar alle industriële richtlijnen (zoals de INREV-richtlijnen) inzake transparantie, verslaglegging etc. na te leven. Onze communicatie over producten, kostenstructuur, risico’s en kansen is duidelijk. Over ons besluitvormingsproces, onze inkomsten en onze onderliggende aannames wordt open en duidelijk gecommuniceerd. Bouwfonds IM heeft in al zijn bedrijfsactiviteiten ethisch verantwoord handelen ingebouwd via interne beleidsdocumenten en -procedures. In dit opzicht zijn de belangrijkste documenten:

• de gedragscode;
• het beleid inzake Customer Due Diligence (CDD);
• de uitgangspunten voor Fund Governance ;
• het beleid inzake belangenconflicten.

De gedragscode
De gedragscode bevat alle regels die voor iedereen gelden die werkzaam is bij Bouwfonds IM. Deze regels moeten waarborgen dat alle medewerkers zich zodanig gedragen dat er geen schade, met inbegrip van reputatieschade, wordt toegebracht aan de samenleving in het algemeen en de groep en/of delen daarvan in het bijzonder. Het doel is onze medewerkers heldere richtlijnen te bieden ten aanzien van wat binnen onze onderneming al dan niet aanvaardbaar gedrag is.

Het beleid inzake Customer Due Diligence (CDD)
Het CDD-beleid van de Rabobank, de Rabo Vastgoedgroep en Bouwfonds IM is zodanig opgezet dat het deze ondernemingen en/of hun medewerkers ervan moet weerhouden samen te werken en/of zaken te doen met partijen die de samenleving in het algemeen of de goede naam van Rabobank, de Rabo Vastgoedgroep en/of Bouwfonds IM in het bijzonder schade kunnen toebrengen.

De uitgangspunten voor Fund Governance
Bouwfonds IM is een investment manager van real asstes. In deze hoedanigheid heeft Bouwfonds IM ook een fiduciaire verantwoordelijkheid naar zijn beleggers. De uitganspunten voor fund governance van Bouwfonds IM bevatten richtsnoeren en best practices voor het beheer van alle fondsen die zijn opgezet of worden beheerd door Bouwfonds IM.

Bouwfonds IM streeft ernaar haar fondsbeheeractiviteiten op een maatschappelijk verantwoorde en professionele manier uit te voeren. Dit betekent dat een groot deel van de aandacht uit moet gaan naar een goede governance structuur. Daarbij gaat het onder meer om het afstemmen van belangen, transparantie en de omgang met belangenconflicten. Op al deze vlakken moet Bouwfonds IM voldoen aan de wettelijke verplichting om te handelen in de redelijke belangen van beleggers en overeenkomstig de verwachte fiduciaire verantwoordelijkheid naar beleggers

Bouwfonds IM heeft voor specifieke situaties met betrekking tot het fund management een aantal uitgangspunten opgesteld. In situaties waarop deze beginselen geen betrekking hebben, gaat Bouwfonds IM daar waar mogelijk uit van internationale best practices. Bouwfonds IM streeft er naar alle situaties op te lossen op basis van een redelijke en billijke afweging van alle relevante feiten en omstandigheden, en onder afweging van de belangen van beleggers (en overige belanghebbenden).

Het beleid inzake belangenconflicten
Het beleid inzake belangenconflicten biedt inzicht in hoe belangenconflicten of potentiële belangenconflicten tussen de door Bouwfonds IM beheerde fondsen of tussen een fonds en Bouwfonds IM zelf (in zijn hoedanigheid als aandeelhouder, sponsor, financier of beheerder van dat fonds) kunnen worden opgelost. Ten aanzien van eventuele gevallen van belangenverstrengeling handelt Bouwfonds IM overeenkomstig zijn beleid inzake belangenverstrengeling. Daarbij wordt ernaar gestreefd de hierin opgenomen uitgangspunten redelijk en billijk toe te passen.

Downloads:

Bouwfonds IM Belangenconflictenbeleid
Bouwfonds IM Customer Due Diligence (CDD) Policy
Bouwfonds IM Conflicts of Interest Policy
Bouwfonds IM Fund Governance Principles