Corporate Governance

Bouwfonds IM streeft ernaar zijn investment management activiteiten op een maatschappelijk verantwoorde en professionele manier vorm te geven. Dit betekent dat een groot deel van de aandacht uit moet gaan naar een goede governance structuur. Daarbij gaat het onder meer om het afstemmen van belangen, transparantie en de omgang met belangenconflicten. Op al deze vlakken moet Bouwfonds IM voldoen aan de wettelijke verplichting om te handelen in de redelijke belangen van beleggers en overeenkomstig zijn verwachte fiduciaire verantwoordelijkheid naar beleggers.

Bouwfonds IM heeft voor specifieke situaties met betrekking tot fund governance een aantal uitgangspunten opgesteld. Ten aanzien van eventuele gevallen van belangenverstrengeling handelt Bouwfonds IM overeenkomstig zijn beleid inzake belangenverstrengeling. Daarbij is het streven de hierin opgenomen uitgangspunten redelijk en billijk toe te passen. In situaties waarop deze uitgangspunten geen betrekking hebben, gaat Bouwfonds IM daar waar mogelijk uit van internationale best practises. Bouwfonds IM streeft er naar alle situaties op te lossen op basis van een redelijke en billijke afweging van alle relevante feiten en omstandigheden, en onder afweging van de belangen van beleggers (en overige belanghebbenden).
Het bewaken van de de Fund governance uitgangspunten is bij Bouwfonds IM ingericht op basis van de volgende drie elementen: a) periodieke boordeling van de toepassing van de beginselen, b) verslaglegging van de beoordeling aan de relevante partijen, en c) toezicht.

a) Periodieke beoordeling
De Management Board van Bouwfonds IM is eindverantwoordelijk voor naleving van de uitgangspunten voor fund governance bij Bouwfonds IM. Daartoe is een permanente en volledig bevoegde compliancefunctie ingevoerd bij Bouwfonds IM. Bouwfonds IM heeft de taken met betrekking tot compliance toevertrouwd aan een compliance officer, die periodieke beoordelingen verricht (ten minste eenmaal per jaar) om te kijken of Bouwfonds IM opereert overeenkomstig de uitgangspunten.

b) Verslaglegging
De compliance officer rapporteert de resultaten van de beoordelingen aan het management van Bouwfonds IM en de Head of Compliance van de Rabo Vastgoedgroep. Deze partijen zorgen ervoor dat de verslaglegging aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de Rabo Vastgroep plaatsvindt.

c) Toezicht
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op (de compliancefunctie van) de Hoofddirectie van de Rabo Vastgoedgroep en vervult de rol van toezichthoudend orgaan ten aanzien van het fondsmanagement. Als toezichthoudend orgaan heeft de Raad van Commissarissen tot taak ten minste eenmaal per jaar te verifiëren of het fondsmanagement plaatsvindt overeenkomstig deze uitgangspunten en, meer in het algemeen, of het fondsmanagement uitdrukking geeft aan de verantwoordelijkheid om te handelen in het belang van de beleggers in het fonds. De Hoofddirectie van de Rabo Vastgoedgroep is uiteindelijk verantwoordelijk voor het beheer van de compliance- en integriteitsrisico’s binnen de Rabo Vastgoedgroep.