Responsible investing

Investeringen in real assets moeten worden ingezet voor het comfort en gemak van de gebruikers en moeten bijdragen aan de kwaliteit van onze samenleving, nu en in de toekomst. Het uitgangspunt voor het duurzaam investeren in en beheren van real assets is om de juiste balans te vinden tussen milieu, sociale en governance aspecten.

Het is de overtuiging van Bouwfonds IM dat duurzaamheid een meerwaarde vormt voor het investeren in en beheren van real assets. Dat betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar manieren om onze bedrijfsvoering te verduurzamen. Binnen onze fondsen erkennen wij het feit dat investeringen in verbetering van de duurzame prestaties de goedkeuring moeten krijgen van de beleggers in onze fondsen. Door actief duurzame methoden te promoten bij onze beleggers, wil Bouwfonds IM de toon zetten binnen de beleggingscategorie real assets en verantwoord omgaan met het milieu en de natuurlijke hulpbronnen.

Bouwfonds IM richt zich op de volgende belangrijke onderwerpen:

Energieconsumptie
Uit recente studies blijkt dat de bouw en het gebruik van gebouwen goed zijn voor 40% van de CO2-uitstoot. Door middel van onze beheeractiviteiten willen wij graag bijdragen aan reductie van de energie-intensiteit van de objecten die wij beheren. Om een vermindering van het energieverbruik te bewerkstelligen zijn er gegevens over energieverbruik vereist die aanknopingspunten bieden voor hoe mogelijke reducties kunnen worden gerealiseerd. De vereiste gegevens zijn niet altijd gemakkelijk toegankelijk, met name in het geval dat huurders directe contracten hebben met hun energieleveranciers. Bouwfonds IM is begonnen gegevens over energieverbruik te verzamelen en wil het bereik daarvan met de jaren uitbreiden. Onze fondsen maken als kader gebruik van de Global Real Estate Sustainability Benchmark.

Waterconsumptie
Afgezet tegen de landbouw, die 70% van al het watergebruik op zich neemt, is de ontwikkelde omgeving verantwoordelijk voor een aanzienlijk kleiner deel van de waterconsumptie. Toch is de waterverspilling in de sector enorm. Net als bij de energieconsumptie willen wij graag bijdragen aan reductie van de waterintensiteit van de objecten die wij beheren.

Energieprestatiecertificaten
Ingevolge de EU-richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen zijn voor alle bezittingen in de EU energieprestatiecertificaten (EPC’s) verplicht. Bouwfonds IM heeft het vaste voornemen deze richtlijn na te leven, rekening houdend met de mogelijke beperkingen als gevolg van het mandaat dat Bouwfonds IM heeft gekregen van de beleggers in het fonds. Wij streven er actief naar te zorgen dat er voor alle objecten EPC’s aanwezig zijn.

Groene leaseovereenkomsten
Een groene leaseovereenkomst is een contract tussen een verhuurder en huurder waarin vrijwillige en/of wettelijk verplichte verbintenissen voor beide partijen zijn opgenomen om het milieueffect in de zin van energie, water en afval te minimaliseren. Hoewel het gebruik van groene leaseovereenkomsten nog beperkt is, is Bouwfonds IM voornemens het percentage daarvan op te voeren. Dergelijke overeenkomsten worden namelijk gezien als een effectief instrument om de duurzame prestaties te verbeteren.

Duurzaamheidscertificaten
Bouwfonds IM erkent de noodzaak en meerwaarde voor bezittingen van In-Use-certificaten met betrekking tot de duurzaamheidsprestaties. Wij zijn ons ervan bewust dat er aan het verkrijgen van een In-Use-certificaat een prijskaartje hangt. In overleg met de beleggers in onze fondsen proberen wij te zoeken naar mogelijkheden om onze beleggers direct of indirect te laten profiteren van de tenuitvoerlegging van duurzaamheidsmaatregelen en het verkrijgen van In-Use-certificaten.

Business partners
Als internationaal georiënteerde investment manager van real assetswerken wij op dagelijkse basis samen met lokale partners. Bouwfonds IM wil zo veel mogelijk samenwerken met business partners die onze opvattingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen delen. Wij proberen het gebruik van groene convenanten in contracten met business partners te vergroten om zo onze bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te vergroten.

Downloads:

Bouwfonds IM CSR Policy
PRI Transparency Report