Klachten

Klachtenprocedure
Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen niet tevreden zijn, dan kunt u ons dat laten weten. Wij zullen al het mogelijke doen om de klacht op een zorgvuldige wijze binnen een redelijke termijn af te wikkelen en u te laten zien dat wij veel waarde hechten aan onze relatie met u.

Onder een klacht verstaan wij:
1. Een blijk van onvrede inzake financiële producten of financiële dienstverlening die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie tussen een (potentiële) klant en Bouwfonds Investment Management B.V. (of een van haar dochtervennootschappen of deelnemingen).

2. Een blijkt van onvrede over de verwerking en/of vastlegging van persoonsgegevens.

Indienen van een klacht:
Klachten kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan:

Bouwfonds Investment Management
T.a.v. de heer J. Smits
Postbus 15
3870 DA Hoevelaken
Nederland

Bevestiging ontvangst van een klacht en termijnen
Indien u een klacht indient, krijgt u z.s.m. een schriftelijke ontvangstbevestiging en wordt u op de hoogte gesteld van de klachtenprocedure en mogelijkheden van beroep (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening/Kifid). Tevens wordt u geïnformeerd over de termijn waarbinnen deze klacht afgehandeld zal worden. In het algemeen zullen eenvoudige klachten binnen 6 weken afgehandeld worden, en complexere klachten binnen 3 maanden.

Blijken deze termijnen niet haalbaar, dan wordt u hierover tijdig schriftelijk geïnformeerd onder vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd. Beslissingen of toezeggingen van Bouwfonds IM over klachten zijn alleen bindend indien en voor zover deze schriftelijk en voor akkoord ondertekend aan u zijn bevestigd.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Mocht er echter sprake zijn van een blijvend verschil van inzicht dan heeft u de mogelijkheid om u tot 3 maanden na ontvangst van de beslissing over uw klacht te wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid): Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoonnummer 0900-3552248.

Toezicht en beheer
Binnen Bouwfonds IM is een compliance officer werkzaam die toeziet op de naleving van de klachtenprocedure.

Recht van inzage
Mocht u meer willen weten over het inzagerecht, dan kunt u contact opnemen met:

Bouwfonds Investment Management
T.a.v. Dhr. J. Smits
Postbus 15
3870 DA Hoevelaken